D31 - Tiefenpsychologisch fundierte Gruppenselbsterfahrung

Dresden (Praxis Dr. Langer, Goetheallee 5, 01309 Dresden)

Termine 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 13.05., 24.06., 30.09., 28.10., 25.11., 20.01.24

Kursdetails

  • Semester: Sommersemester 2023
  • Gliederung: V. Selbsterfahrung
  • Umfang: 8 Stunden
  • Selbsterfahrungsleiterin: Dr. med. Cordula Barthe
  • Teilnehmende: TP, Ä
  • Fortbildungszertifikat: 8 Punkte

Zurück