D26 - Technisch-kasuistisches Seminar begleitend zur Ausbildung in Gruppenpsychotherapie

Dresden (DIPP, Borsbergstraße 2, 01309 Dresden)

Kursdetails

  • Semester: Wintersemester 2024/25
  • Gliederung: II. Curricula der Richtlinienverfahren / II.1. Gruppenpsychotherapie
  • Umfang: 2 Stunden
  • Supervisor: Schilling, Christoph
  • Teilnehmende: G
  • Fortbildungszertifikat: 2 Punkte

Zurück